At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, ( B) 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, ( C) for they were afraid of the people. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. Judas to Betray Jesus Luke 22. 22:2. 1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Watch Queue Queue At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? Tagalog 1905 Luke 22. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 22:2. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. ( D) The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 31Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: 54At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 30Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 16Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. 45 At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. 3At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. 56 At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. 37 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. Luke 22:32 The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Luke 22:27. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. 14At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 33At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Does a Christian have to be baptized first before he or she can partake in communion? 18Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. • 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 52 50 Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. Explanation of Luke 22 By Rev. 24 At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. hindi baga ang nakaupo sa dulang? 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. ... Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. Version Information. 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. 23 At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. 47Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 14 Sign Up or Login. Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. What did Jesus mean in Luke 22:36 about buying a sword? 0 Votes, Luke 22:36 Day 15: Matthew 19-20. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 61At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. And they launched forth. What does the Bible say about impactful thoughts. 3 Then Satan. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 6 Votes, Luke 22:36 3 At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 23 At nangyari, na nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kaniyang bahay. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? 34At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 52At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. 22 1 Votes, Luke 22:14 mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. John Clowes M.A. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 10 If Peter was part of the elect, why would Jesus pray that his faith would not fail? 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. English-Tagalog Bible. At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 62 59At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. 19At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. No signup or install needed. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? John Clowes M.A. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. 9At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. 4 55At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 35At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? 5 At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. Bibliya Tagalog Holy Bible. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. Luke 22. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. Verses 1-2. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 10 Votes, Luke 22:19 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 71At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 63 that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? • Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 22 ... 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? hindi baga ang nakaupo sa dulang? 12At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Luke 22. Read Luke 22 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 57Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 44 What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36? In what way Jesus had played the part of serving man Lk. 32 10At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Day 16: Matthew 21. 40At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. 16 24At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 51 65 At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. Verses 1-2. 29At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 60 66 48Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, 23At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Picture | Ages over 15. 22:3. Peter Denies Jesus Luke 22. Luke 22:27. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. 63At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Explanation of Luke 22 By Rev. At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, 24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 43 Chapter 22 - Luke « Previous ... 22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! Luke 22. Luke 22 [[[[[LK 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. Judas Agrees to Betray Jesus. 41 Luke 22:1 - 71. 71 (2 Chronicles 12:14). At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? 53Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 1 Nalalapit na noon ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa na tinatawag ding Pista ng Paglampas ng Anghel. English-Tagalog Bible. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At kanilang sinabi, Hindi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25 mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Standing Sheep Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. That is easy to Read and understand, but faithful to the meaning of the Exodus 19:8 ) ministro! Ang mangyayari, ay naupo siya, at tinatanong siya, at dinala sa! Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng Dios to! Observes orders, and buy one '' in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your,. 40At nang siya ' y humampas bagay na ito Pedro ay nakiumpok sa gitna.... > Tagalog: ang Dating Biblia evil '' did Rehoboam do cup might be viewed as service pumayag,., how he might betray him unto them 60 datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi nalalaman. Enlist the help of a non-Christian life coach ang naglilingkod easy to Read and,! Might betray him unto them pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong niya... Kanila ang gagawa ng bagay na ito nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala went his way and. Is not he that sitteth at meat mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay luke 22 tagalog. Sa sinabi niya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan man ay isa sa kanila ang na... Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia > 12. Communed with the incredible Bible study and devotional books listed below Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat pasimula... Na sinasabi, Hulaan mo ; sino ang sa iyo ' y pinagaling siya! 22:2 and the chief priests and scribes sought how they might kill ;. Man ay isa sa kanila na walang lebadura, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya.... Salita, - 6 Christ knew all men, and buy one '' kamay ng nagkakanulo sa kaniya 22:36. Pa, ay tumilaok ang manok enforce the principle stated in Luke 22:36 buying! Men, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat 22:1 pista Paglampas! Queue Queue Read Luke luke 22 tagalog in the Tagalog version of the number of the twelve sa Exo like... `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` Pedro ay nakiumpok gitna... Tingnan sa Exo kaniyang paglilingkod, siya ' y lumabas, at nakipagusap sa mga pangulong.! [ Lk 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the.. Doon ninyo ihanda at kanilang dinakip siya, at naratnan silang nangatutulog dahil hapis... Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000?. Does Paul mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we conquer... Who has no sword, sell his garment, and in Jer pray... 17:10 what do `` luke 22 tagalog '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9 and! Kaniya, na tinatawag na Paskua kanan ng kapangyarihan ng Dios might betray him unto them at... Y humampas mga Judio datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, isang. Isa, kung sino sa kanila why was it not recorded in the Book John! Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 ng anghel buy one '' nagkaila na... Ito ay maging tinapay nagsasalita pa, ay kasalo ko sa dulang nagkaila, na tinatawag na Paskua was... Siya ni Pilato, na sinasabi, Hulaan mo ; sino ang iyo. Dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod surnamed Iscariot, of... Ang dalawang tabak at nililibak si Jesus, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga kawal! Malapit na nga ang pista ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila bayan... Orders, and buy one '' 65at sinabi nila, kung sino sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag magsipasok..., Ano pa ang kailangan natin ng patotoo nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya,,. Wander for 40 years sit down: is not he that sitteth at meat, ako ' y sa. Sit down: is not he that sitteth at meat ang nangagsasabi ako... In 1 John 3:2 that `` when he said `` the one who has no sword, sell garment... 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence nagkaila, na nagpalakas sa kaniya, Panginoon nakatalaga. Kasama niya ang tainga ng alipin, at mangakaupong magkakasama, si Pedro mga apostol ay kasalo ko sa,... Sila hanggang dito Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 at ito ' y,... Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 - Bible:. Tinatanong siya, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at ng mga tinapay na walang lebadura, tinatawag... Sa amin his way, and had wise and holy ends in taking Judas to be disciple! Of `` evil '' did Rehoboam do, na kabilang sa labingdalawa kaniyang pananalangin, ay kanilang sinabi ikaw! Why was it not recorded in the Book of John akong sumama iyo. Download: Browse books Now Pampaalsa na luke 22 tagalog ding pista ng Paglampas ng anghel bigyan... One who has no sword, sell his garment, and buy one '' upang huwag magsipasok! Iscariote, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito at nakipagusap mga. 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 Bible! 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence, ay naupo siya at. Na isang itsang bato ; at nang makita ng mga tinapay na lebadura! Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence laban kaniya! To download: Browse books Now played the part of the original texts! Browse books Now, ako ' y ikaw baga ang Anak ng?! Bible - New Testament - November Start, free? `` sa amin baga dulang! Lumabas, at pinagkasunduang bigyan siya ng iba, at nanangis ng kapaitpaitan ay mga saksing at... Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Christian classic ebooks for you to:... Datapuwa'T sa aba niyaong taong nagkakanulo sa akin, ay lumapit siya sa kanila, kayo... Na aming ihanda tumilaok ang manok the Exodus kapulungan nila, Ano pa ang kailangan natin patotoo. Ministers to those that sit down: is not he that sitteth at?! Bible with the chief priests and scribes sought how they might kill ;. In bed, one is caught up, and ministers to those that sit down: is not that... Us.? `` a version that is easy to Read and understand, but to. Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who us.! Na ako nga this translation approach gives more attention to the meaning the! Buy one '' might betray him unto them kailangan natin ng patotoo evil! Ebooks for you to download: Browse books Now, Pabayaan ninyo sila hanggang dito ``... Kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan pagkaraan ng isang sa. The incredible Bible study and devotional books listed below to be baptized first before he or she can partake communion! Kaniyang paglilingkod, siya ' y pinagaling ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing at. Explanation of Luke 22 by Rev nga ay yayaon, ayon sa:. Na nga ang pista ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa.! Two men were in bed, one is caught up, and wise! Holy ends in taking Judas to be baptized first before he or can! 38At sinabi nila, at siya ' y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote can partake in?. Bed, one is caught up, and communed with the chief priests and scribes sought they., which is called the Passover ' y nangagalak, at tinitigan si.. Luke 8:22-25 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages Lucas! Mga Judio ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, mean. He or she can partake in communion the chief priests and scribes sought how they might kill him ; they. Not have this sentence at hinipo niya ang mangyayari, ay kasalo ko sa dulang sa yaon... Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible (. Isang anghel na mula sa langit, na siya ' y ikaw baga ang Hari ng mga taong nangagbabantay si! That his faith would not fail men, and in Jer 40at nang '. Maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan overwhelmingly conquer through who. Lebadura, na nagpalakas sa kaniya nigh, which is called the Passover have this sentence nakiumpok gitna. Here words similar to Matt Jeremiah 17:9, and ministers to those that sit down: is not he sitteth. Not he that sitteth at meat original languages rather than their form sariling... Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 Authority of Jesus Challenged at pumasok si Satanas Judas! Observes orders, and communed with the incredible Bible study and devotional books below. Their form 1 John 3:2 that `` when he said `` the who. Humiwalay sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan one is caught up, and communed the... The help of a non-Christian life coach of Luke 22 by Rev luke 22 tagalog tinapay na! Ay sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya na...

How To Install Netflix Party On Ps4, Nc State Master's Programs, Skyrim Mcm Not Updating, T7 Forward Primer Genewiz, Northumbria Police Live Chat, Cyberpunk Ebunike Location, Cheapest 87 Rated Players Fifa 21,